VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

BLITZ BLANK REINIGUNG – DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN GMBH

 1. VŠEOBECNE:
  Nasledujúce všeobecné podmienky sa stanú obsahom zmluvy. Protichodné alebo rozdielne podmienky, ako aj iné obmedzenia nebudú uznané, okrem ak sme v osobitnom prípade výslovne a v písomnej forme súhlasili.
 2. CENY:
  Všetky uvedené ceny netto sú založené na mzdových a materiálových nákladoch v čase predloženia písomnej ponuky. V netto cenách sú všetky mzdové, materiálové a prepravné náklady, ako aj pri paušálových zákazkách, dodávka všetkých potrebných čistiacich zariadení a strojov. Okrem toho sú v cene zahrnuté všetky zákonné služby, ako aj v kolektívnej zmluve dohodnutý príplatok za obtiažnosť, nebezpečenstvo a špinu, zákonná zodpovednosť a úrazové poistenie. Zákonné sviatky sú zahrnuté v mesačných paušáloch, a preto nemôžu byť zvýhodnené. Naše ponuky sú vždy nezáväzné a bez poplatku. Pri zvýšení miezd po kolektívnom vyjednávaní alebo pri inom zvýšení nákladov sme oprávnení ceny prispôsobiť v závislosti na potvrdení paritnej komisie, alebo iného rovnocenného potvrdenia.
 3. TRVANIE ZMLUVY:
  Zmluva o trvalom upratovaní je uzatvorená na dobu neurčitú. V prípade výpovede, táto musí byť oznámená doporučeným listom 1 mesiac pred ukončením zmluvy. Pre špeciálne čistenie bude zákazka uzatvorená na jednorazový výkon. Pri ukončení zákazky sa objednávateľ zákazky zaväzuje okamžite spoločne s našim príslušným referentom vykonať prevzatie objektu a okamžite zistiť prípadné nedostatky, škody atď. Neskôr vytknuté nedostatky a škody nebudú uznané. Ak sa neuskutoční žiadny záverečný postup, zákazka sa považuje za riadne ukončenú.
 4. PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY:
  V prípade predčasného ukončenia zmluvy sa môže objednávateľ zákazky odvolať na nevykonanie zákazky alebo na zlý výkon iba vtedy, ak po prijatí viacerých podložených písomných sťažností, tieto nami neboli odstránené. V prípade, že objednávateľ zákazky neposkytne platby, alebo ich poskytne oneskorene, sme oprávnení pri stanovení 5-dňovej dodatočnej lehoty od zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť, a to bez akejkoľvek povinnosti uskutočniť výkon. Prípadné reklamácie na neuskutočnený výkon mesačných prác nám musí byť ihneď, no však
  najneskôr do 4. dňa nasledujúceho mesiaca nahlásený, inak nie je nárok na náhradu.
 5. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ:
  Ručíme za správne a odborné plnenie. Reklamácie výkonu – pri iných stratách – sa uplatňujú ihneď po ukončení upratovania, s presným popisom závad písomne alebo priamo na mieste, v prítomnosti nášho referenta. Predĺženie záruky kvôli odstraňovaniu nedostatkov sa neuskutoční. Za škody na čistenom majetku, ktoré nemajú zrejmú povahu, pred začatím upratovania (napr. pokladanie koberca s lepidlom vo vode rozpustnom, škody spôsobené nedostatočnou pevnosť tkaniva, nedostatočná stálosť farbív a potlače, zbehnutie, predchádzajúce nesprávne ošetrenie, skryté chyby), ako aj za iné škody na majetku klienta, zodpovedáme len pri úmyselnom poškodení alebo pri
  hrubej nedbanlivosti našich zamestnancov. Pokiaľ sme zodpovední, peňažná náhrada môže byť požadovaná len do výšky hodnoty v danom čase, širšia zodpovednosť hlavne za škody ako strata zisku a zárobku. Nároky tretích strán, alebo straty dobrej povesti neexistujú. Ak sa napriek predchádzajúcej previerke zistí v priebehu spracovania nemožnosť vykonania zákazky, môžeme od zmluvy odstúpiť, okrem ak objednávateľ zákazky súhlasí so zmenou zákazky. Pri strate kľúča sa uhradí len hodnota daného kľúča.

  ŠPECIÁLNA ČISTENIE (ČISTENIE STAVIEB):
  Pri čistení sklenených povrchov, na ktorých sa nachádzajú zvyšky malty a / alebo iných silných znečistení, môže dôjsť k tomu, že napríklad prostredníctvom kryštálov kremeňa obsiahnutých v malte vzniknú pri čistení škrabance na povrchu. Za tento druh poškodenia nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za dostatočnú ochranu (napr. fólie) sklenených plôch pred takýmto a podobnými, stavbou podmienenými zvyškami, je zodpovedný objednávateľ zákazky, prípadne jeho dodávateľ.

  ČISTENIE OKIEN: Za navrstvené okná nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
  ČISTENIE ŽALÚZIÍ: Za zafarbenie spôsobené zvetrávaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
  ČISTENIE STROJMI, SUCHÉ ČISTENIE:
  Pri prvom nástupe čistiacich technikov musí byť zamestnanec upozornený odbornou osobou klienta na osobitné nebezpečenstvá podľa pravidiel ochrany zamestnancov pri práci, ako aj na možné osobitnosti, na ktoré sa pri vykonávaní čistenia musí dbať.
  Na odstránenie zvyškov z upratovania musí objednávateľ zákazky poskytnúť na začiatku výkonu vhodné nádoby v dostatočnom množstve. Za odbornú likvidácia odpadu v súlade so zákonom o odpadoch je zodpovedný objednávateľ zákazky.

 6. MEŠKANIE DODÁVOK:
  Nie sme zodpovední za oneskorenie dodávky, ktoré je spôsobené vyššou mocou alebo inými príčinami bez nášho zavinenia. Vyššia moc nás oprávňuje odložiť dodanie počas trvania nemožnosti výkonu, alebo odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne. Vyššou mocou sú všetky okolnosti, ktoré dodávku značne sťažia alebo spôsobia nemožnosť výkonu (napr. vojna, blokovanie dopravy, nedostatok surovín, porucha zariadení). Nároky na náhradu škody z dôvodu nedodania alebo neskorého dodania, bez ohľadu na dôvod, sú vylúčené.
 7. PLATOBNÉ PODMIENKY:
  Všetky faktúry sú splatné 14 dní po obdržaní netto sumy bez zrážky, aktuálne mesačné vyúčtovanie však najneskôr do konca mesiaca. Oneskorenie platby a tým aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania vo výške 2% nad bankovou sadzbou nastáva bez varovania v deň splatnosti. Klient nie je
  oprávnený zadržať platby z dôvodu reklamácií výkonu alebo iných nami neuznaných protinárokov, alebo si svojvoľne niečo pripísať k dobru a odrátať od vyúčtovaných súm na základe chybných výkonov.
 8. ZÁKAZ ZÁPOČÍTANIA:
  Uplatnenie zádržného práva alebo započítanie ďalších protinárokov klienta sú vylúčené, pokiaľ tieto protinároky neboli právoplatne uznané, alebo nami výslovne uznané.
 9. VÝKONY:
  Výkony poskytujeme len do tej miery, v akej boli dohodnuté. Výkony nad rámec, ako napr. upratovanie po remeselníkoch pri príležitosti úprav, atď, sú účtované osobitne. Na pracovnom mieste musí byť možnosť odberu vody a elektrickej energie. Náklady na vodu a elektrinu, ktoré sú nevyhnutné na výkon prác strojov a zariadení sú hradené klientom. To platí aj pre poskytovanie mydiel na umývanie rúk, uterákov a toaletného papiera.
  PRERUŠENIE PRÁC PRI ŠPECIÁLNYCH VÝKONOCH:
  Naše ceny sú založené na predpoklade, že práce je možné vykonávať bez prerušenia. Ak je nevyhnutné prerušenie práce, ktoré nie je v našej sféry vplyvu, započíta sa prestojné našich zamestnancov do faktúry.
 10. ZÁKAZ POUŽITIA UPRATOVACIEHO PERSONÁLU:
  Poskytovateľ zákazky sa zaväzuje, že počas doby platnosti zmluvy, alebo v prípade výpovede, nepoužije nami nasadený upratovací personál pre niekoho iného.
 11. MIESTO PLNENIA A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU:
  Miestom plnenia je objekt určený objednávateľom zákazky.
  Príslušné sú súdy vo Viedni.
 12. ODCHÝLNE USTANOVENIA:
  Všetky pravidlá a poznámky objednávateľa zákazky, ktoré sa nezhodujú s uvedenými obchodnými podmienkami, sú pre nás záväzné len vtedy, ak boli nami písomne potvrdené a vzťahujú sa iba k tej záležitosti, pre ktorú boli dohodnuté.