Manažment kvapalín

Manažment kvapalín zahŕňa kompletnú starostlivosť o vo Vašom podniku nachádzajúce sa prevádzkové prostriedky, ako sú chladiace kvapaliny, mazivá, oleje a masti (kvapaliny). Blitz Blank počas čistenia strojov meria a zdokumentuje hodnoty, ktoré sú dôležité pre kvalitu maziva.

  • Pravidelné meranie dusičnanov, dusitanov, pH, koncentrácie plesní a baktérií, ako aj podiel pevných látok
  • Stanovenie najjemnejších častíc olejov podľa EN ISO 4406
  • Kontrola hladiny tekutín a doplnenie chýbajúceho množstva v zodpovedajúcich koncentráciách
  • Laboratórne merania
  • Naplnenie strojov
  • Výmena kvapalín ako aj výmena dielov
  • Vyhodnotenie získaných údajov
  • Analýza – vypracovanie odborne vyškoleným personálom
  • Dokumentácia v súlade so zákonom

Cez neustálu kontrolu hodnôt sa Blitz Blank stará o dodržiavanie zákonných požiadaviek.